Dříve

ULTRA BASIC

Potrubí s  korugovanou konstrukcí stěny odpovídající ČSN EN 13476. Potrubí Ultra Basic se vyrábí v DN 250-1000 mm. Potrubí je černé barvy, má kruhovou tuhost  SN 10 a je vzájemně spojováno pomocí hrdel.

Charakteristika

Potrubí s odlehčenou korugovanou konstrukcí stěny odpovídající ČSN EN 13476. Potrubí Ultra Basic se vyrábí v DN 250- 1000 mm. Potrubí je  černé barvy, má kruhovou tuhost SN 10 a je vzájemně spojováno pomocí hrdel.

Materiál

PP – polypropylen – nejnovější trend pro výrobu kanalizačních potrubí pro inženýrské sítě, mimořádná mechanická odolnost a ekologická nezávadnost jej předurčuje pro masové rozšíření v budoucích letech. Jeho výhodou oproti ostatním plastům je bezesporu i tepelná odolnost, krátkodobě až do 90° C. Masově je PP používaný zejména k výrobě potrubí pro vnitřní rozvody teplé a studené vody.

Hlavní výhody

  • Cenově příznivé
  • Dostupné až do dimenze DN 1000

Technicko – provozní parametry                               

 Název systému, výrobku : kanalizační potrubí pro gravitační kanalizaci s korugovanou stěnou systém Ultra BASIC, PP

Výrobce:  Plastika Pipes Nitr Slovensko + Kaczmarek Malewo, Polsko DN 800+1000

Druh materiálu:  polypropylén (PP)

Konstrukce stěny:     DN 250-1000 mm – korugovaná, (dutá žebra)

Trubní systém: beztlakový určený pro gravitační kanalizace

Doporučené použití: splašková a dešťová kanalizace nebo smíšená kanalizace

Značení systému trub: značení po 1 m příčně ve štítku na dutém žebru

Kruhová tuhost potrubí: potrubí má krátkodobou kruhovou tuhost

min  SN 10 kN/m2 dle ISO 9969

Dimenzionální řada a délky trub: potrubí se vyrábí v těchto dimenzích

De/Di/DN

  • 283/247/250
  • 340/298/300
  • 451/394/400
  • 562/493/500
  • 675/592/600
  • 904/792/800
  • 1133/998/1000

Trubky o délce 3 a 6 m

 

Minimální tloušťka stěny: min. síla stěny pod žebrem odpovídá požadavkům ČSN EN 13476:

 

De  280 – 1,5 mm

De 337 – 1,9 mm

De 452 – 2,5 mm

De 564 – 3,2 mm

De 676 – 3,7 mm

De 900 – 5,5 mm

De 1133 – 5,6 mm

Způsob výroby: pomocí vytlačování (extruzí). Ze dvou vytlačených vrstev je nekonečným pásem horní vrstva prolamována a přivařena ke spodní vrstvě.

Výrobní normy: výroba probíhá dle normy ČSN EN 13 476

Barevné provedení, rozlišení:  Vnitřní hladká vrstva má barvu světle šedou a venkovní červenohnědou a nebo černou.

Sortiment tvarovek:  kolena 90,45,30,15°, odbočky 45 º, objímky, redukce a přechody. Odbočky je možné vyrobit na objednávku.

Spojovací systém, vlastnosti:  Spojování se provádí pomocí hrdel a gumového těsnění, které se osadí mezi první a druhé žebro.

Maximální deformace při garanci těsnosti spoje: těsnost při vnitřním přetlaku 0,5 baru je zachována při deformaci hrdla až o 10% a při vyosení potrubí o 2º. Doporučená dlouhodobá deformace potrubí je 6 % (dle TNV 75 02 11).

Odolnost trub a spojů:

vůči ropným látkám je odolnost velmi dobrá při teplotě ropných látek do 20º C při použití těsnění ze syntetické pryže

– vůči chemickým látkám  – chemická odolnost PP je obecně velmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti  materiálů

vůči obrusu – abraze je u PE-HD velice dobrá ve srovnání s ostatními materiály, specifická abraze je 0,3 μm za 500 000 zkušebních cyklů, což odpovídá 15 letům provozu kanalizace. Potrubí je konstruováno tak aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 5 m/s a běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu 70-100 let.

Způsob dodatečného vysazování odboček: – dodatečné napojování odboček je možno provádět pomocí sedla DN 150-200 mm od firmy Flexseal nebo Redi Easy clip. Přesný typ navrtávací odbočky je nutné vybrat podle výšky profilu a dimenze potrubí.

Požadavky na míru zhutnění lože a obsypu: optimální zhutnění lože je kolem 85% PS, zhutnění obsypu pod komunikací se liší podle použité pevnostní třídy. Obecně je nutné u takto velkých potrubí dbát zvýšené pečlivosti při hutnění obsypu a požitém obsypovém materiálu. Pro obsyp  se doporučuje kvalitní nesoudržný materiál do zrnitosti 20 mm, (lomová výsevka max 0-8 mm). U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tkzv. klínů pod potrubím nebo pomocí šablony.

Hloubkové omezení uložení trub v komunikaci:   – maximální hloubka uložení potrubí pod komunikací zároveň závisí na stupni zhutnění obsypu a obsypovém materiálu. Max. hloub cca 6 m. Minimální krytí je 120 cm. Při menším krytí je nutné provést příslušná opatření.

Teplotní omezení pro montáž:  Teplota pro montáž není nijak omezena, co se týče možnosti porušení trub. Hlavní omezení při nízkých teplotách pod bodem mrazu by byla zmrzlá zemina, která by velice znesnadňovala pokládku a následné hutnění. Zvýšená křehkost u PP se objevuje až při teplotách kolem – 15 ºC a nižších.

Hydraulické vlastnosti : drsnost potrubí podle Colebrook – White

Návrh dimenze se provádí pomocí hydraulických tabulek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Průtočné množství při různém plnění je možné spočítat podle online programu na webu www.elmotrade.cz

Životnost potrubí:. Životnost kanalizačních trub se zejména odvozuje od odolnosti stěny potrubí vůči obrusu, která je měřitelná, (např. Darmstadskou metodou), kde se při testu měří úbytek materiálu při standardizovaném počtu cyklů. Tato hodnota se pak extrapoluje do běžného provozu a tím se zjistí síla stěny, která je třeba, aby potrubí odolávalo abrazi po navrženou dobu životnosti (síla stěny je potom u plastových trub normalizována pro specifický materiál a dimenzi (EN 13476)). V případě kanalizačního potrubí z takto odolných materiálů jako je PP je však životnost limitována ne životností samotné trubky ale zejména životností těsnícího kroužku a těsností spoje, která je okolo 100 let.

Extrapolovaná hodnota úbytku materiálu v běžném provozu odpovídá rychlosti odváděných vod do 5 m/s a běžné koncentraci abraziva obsaženého v dešťových vodách. Pokud se jedná o nestandardní případy, kdy voda proudí v potrubí vyšší rychlostí nebo je koncentrace unášených částic vyšší, životnost potrubí se tím úměrně snižuje. Dalším důležitým faktorem je směr trasy potrubí. Životnost se rovněž snižuje, pokud se na trase potrubí vyskytují výrazné směrové lomy.

Plastové trubky lze používat i pro vysoké přepravní rychlosti, např. podle ČSN 75 6101 či ATV 110 (Německo) lze kanalizační trubky používat při rychlostech až 10 m/s.

Certifikace výrobků: potrubí je certifikováno pro Českou Republiku akreditovanou zkušebnou ITC Zlín. Frekvence kontrolních zkoušek zde v ČR prováděné nezávislou zkušebnou – ITC Zlín probíhá na základě smlouvy o kontrolní činnosti jednou ročně pod originálním názvem výrobce K2 Kan Kaczmarek

Prospekty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Průvodce sortimentemZobrazit /
Stáhnout
pdf6 MB
Prospekt Ultra BasicZobrazit /
Stáhnout
pdf6 MB
Technologie pokládky kanalizačních potrubíZobrazit /
Stáhnout
pdf7 MB

Certifikáty

NázevStáhnoutFormátVelikost
Prahlášení o shoděZobrazit /
Stáhnout
pdf78 KB